24041629 – senior couple walking their beagle dog in autumn countryside